معرفی

مشخصات فردی

پریا سلیمانی

نام - نام خانوادگی : پریا   سلیمانی

پست الکترونیکی : p_soleimani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنابع- تولید صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنابع- مهندسی صنابع
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنابع- مهندسی صنابع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی رسمی ازمایشی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-07-01

پریا سلیمانی
پریا سلیمانی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    استادیار
^